Polska   |   malopolskie   |   limanowski BIP  | Podwórko IAP | Poczta    
     
: odwiedzin serwisu 

Od 1 lipca 2013 r. na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Świdniku utworzony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) . Punkt czynny jest we wtorki i czwartki od godz. 14°° do 16°°.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI na zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble, odpady wielkogabarytowe , odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, pochodzące od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne.

 

24.06.2013r.


URZĄD GMINY w ŁUKOWICY URUCHOMIŁ SYSTEM POWIADAMIANIA SMS DLA MIESZKAŃCÓW.

JEŚLI CHCĄ PAŃSTWO BEZPŁATNIE OTRZYMYWAĆ WIADOMOŚCI SMS Z INFORMACJAMI O:

  • Zagrożeniach meteorologicznych, stanach ostrzegawczych i alarmowych
  • Poważnych awariach: wody, prądu
  • Ważnych wydarzeniach na terenie Gminy
  • Terminach opłat za wodę, śmieci, ścieki, podatek itp.

PROSZĘ WYSŁAĆ SMS* O TREŚCI: LUKOWICA na NUMER 4301


*Koszt SMS za zarejestrowanie w systemie zgodny z cennikiem właściwego operatora telefonii komórkowej, w którym Użytkownik posiada telefon komórkowy.

10.09.2013r


Na podstawie art.3 ust.2, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2013r. poz.1399 ze zm.), udostępniam informacje na temat:

 
Osiągnięty w 2013r. przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:
- poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych - 11,7%
- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 4,09%

16.06.2014r


 

IAP - PORTAL 2 - UG ŁUKOWICA wszelkie prawa zastrzeżone © 2007